Språk så in i Norden – Call for Papers

Språk så in i Norden – Call for Papers

Varje år arrangerar Språklärarnas riksförbund en konferens för språklärare, nu senast Uppdrag språk Uppsala. 2016 går vi utanför landets gränser. I samarbete med ämneslärarföreningarna i de nordiska länderna och andra samarbetspartners välkomnar vi er till konferensen.

Språk så in i Norden,18-19 april 2016, Stockholm

 •   Stärka språkens ställning i de nordiska länderna och öka kunskapen om betydelsen och nyttan av språkkunskaper.
 •   Främja nordisk språklig och kulturell gemenskap.
 •   Öka kunskapen om rådande samarbete mellan de nordiska länderna och om Nordiska ministerrådets mål och insatser.
 •   Öka kunskapen och medvetenheten om samband mellan flerspråkighet och kognitiv förmåga, tillväxt och handel, rörlighet på arbetsmarknaden, tolerans och demokrati, integration, forskning och alla former av internationellt samarbete.
 •   Bygga och stärka nordiska nätverk på flera plan. Lärarnätverk, forskarnätverk, fackliga nätverk, minoritetsspråksnätverk, etc.
 •   Erbjuda kvalitativ och mångsidig fortbildning för språklärare.
 •   Erbjuda tillfälle att jämföra och lära av varandra gällande grannspråk, modersmål, skolspråk, flerspråkighet och validering. Styrdokument, fortbildning, utbud, timplan, IKT, internationalisering, språkmetodik och mycket mer.

  Konferensen kommer att erbjuda föreläsningar i olika spår: allmänt spår, forskning, fackligt spår, nordiska språk, sami och andra minoritetsspråk, modersmål, engelska, tyska, franska, spanska, ryska, kinesiska och italienska.

  Intresseanmälan för föreläsare sker genom att skicka abstract till spraksaininorden@spraklararna.se senast 1/9 2015. Texten ska vara på samma språk som föreläsningen. Språklärarnas riksförbund förbehåller sig rätten att göra ett urval.

  Manus för papers som ska publiceras i vår konferensskrift ska vara vår redaktör tillhanda senast 1/4 2016. Dessa skickas till spraksaininorden@spraklararna.se .

Språk så in i Norden – Call for Papers

Språk så in i Norden/ Languages Go Far in the North,18-19 April 2016, Stockholm

The aims and purpose of the conference are as follows:

 •   To raise the status of languages in the Nordic countries and increase public awareness about the importance and benefits of language skills in each country.
 •   To promote a Nordic spirit of cultural and linguistic community.
 •   To spread knowledge of the collaboration between the Nordic countries, and of the goals and efforts of the Nordic council.
 •   To increase knowledge and awareness of the importance of multilingualism for cognitive skills, economic growth and trade, mobility on the labour market, tolerance and democracy, integration, research, and international cooperation.
 •   To build and strengthen Nordic networks on several levels: teachers, research, labour unions, minority languages, etc.
 •   To offer qualitative and versatile in-service training for language teachers.
 •   To offer an opportunity to interact: to compare conditions and learn from each other regarding languages from the neighbouring countries, heritage-language teaching, school languages, multilingualism and validation, as well as steering documents, in-service training, languages offered, core curricula, ICT, internationalization, language methodology, and much more.

  The conference will offer lectures in a number of different strands: a general strand, streams for research, labour unions, Nordic languages, immigrant languages, heritage languages, English, German, French, Spanish, Russian, Chinese, and Italian.

  Deadline for paper proposals is September 1st 2015 by e-mail to spraksaininorden@spraklararna.se. Papers shall be written in the language to be used in the lecture. We reserve the right of selection.

  Deadline for submissions to the conference publication is April 1st 2016 by e- mail to spraksaininorden@spraklararna.se.

Each year the Swedish Language Teachers’ Association arranges a conference, most recently Uppdrag språk (Mission: Language) in Uppsala. In 2016 we are going Nordic. In collaboration with the language teachers’ associations of the Nordic countries and other partners we invite you to the conference.

About fiplv

FIPLV exists for the worldwide support, development and promotion of languages through professional associations. We are active in over 100 countries and cover several hundred thousand teachers of languages worldwide.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s